Όροι Χρήσης

Γενικοί όροι χρήσης του δικτυακού τόπου www.voicehealing.gr

Ο παρών τόπος παρέχεται από την εταιρεία Global Attract που ανήκει στον Σταύρο Πλουμιστό και εδρεύει στον Βόλο, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται παρακάτω.

Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο και η χρήση των εκάστοτε παρεχομένων υπηρεσιών δηλώνουν και συνεπάγονται ανεπιφύλακτη αποδοχή από τους χρήστες των όρων και προϋποθέσεων, του παρόντος καθώς και ενδεχόμενων τροποποιήσεων.

 

1. Πνευματική Ιδιοκτησία & Αναπαραγωγή Περιεχομένου
Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που παρέχονται από τον δικτυακό τόπο (περιλαμβανομένων ενδεικτικώς του σχεδιασμού, των διακριτικών γνωρισμάτων, λογοτύπων, γραφικών, κειμένων, εγγράφων, φωτογραφιών, βάσεων δεδομένων κι εν γένει κάθε διακριτικού σημείου ή/και πνευματικού έργου) αποτελούν -με την επιφύλαξη ρητής άλλης δήλωσης- πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας, ελληνικής και ΕΕ, και των διεθνών συμβάσεων.

Ο δικτυακός τόπος πληρώνει τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων (της μουσικής που χρησιμοποιεί) στην Ειδική Υπηρεσία Εκτακτης Διαχείρισης Δικαιωμάτων.

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή των ηχητικών αρχείων (podcast) που προσφέρονται στον χρήστη από τον παρόντα δικτυακό τόπο για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση, που θίγει δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας του κ. Πλουμιστού.

2. Επίσκεψη – χρήση του δικτυακού τόπου
Κάθε χρήστης μπορεί ελεύθερα να επισκέπτεται τον δικτυακό τόπο. Ο επισκέπτης / χρήστης δεσμεύεται κι εγγυάται ότι θα χρησιμοποιεί τον δικτυακό τόπο σύμφωνα με τους παρόντες όρους, τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις της εθνικής, ενωσιακής και διεθνούς νομοθεσίας και τα χρηστά ήθη. Ο επισκέπτης/ χρήστης ευθύνεται για την αποκατάσταση κάθε ζημίας που τυχόν προκληθεί στην Εταιρεία του κ. Πλουμιστού ή σε οποιονδήποτε τρίτο, από αθέμιτη ή/και κακή χρήση των υπηρεσιών ή σελίδων ή οποιουδήποτε τμήματος του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και από την χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας του κ. Πλουμιστού εισαγωγή, δημοσίευση και μετάδοση μέσω αυτού οποιασδήποτε πληροφορίας, κειμένου ή ηχητικού αποσπάσματος.
Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί ή δεν κατανοεί τους παρόντες όρους χρήσης, ολικά ή μερικά, οφείλει να μην επισκέπτεται ή/ και χρησιμοποιεί τον παρόντα δικτυακό τόπο.

3. Δικαίωμα Τροποποίησης
Η Εταιρεία του κ. Πλουμιστού διατηρεί την ευχέρεια να διακόψει, αναστείλει, τροποποιήσει ή μεταβάλει, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, τις προσφερόμενες στον δικτυακό τόπο υπηρεσίες και πληροφορίες. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποτεδήποτε τους παρόντες όρους χρήσης.

4. Δήλωση Αποποίησης
Η Εταιρεία του κ. Πλουμιστού ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί σε επισκέπτη / χρήστη από την πρόσβαση και τη χρήση του περιεχομένου και των προσφερόμενων πληροφοριών κι υπηρεσιών του δικτυακού τόπου. Η Εταιρεία του κ. Πλουμιστού καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή κι εξασφάλιση υψηλού επιπέδου πληροφοριών και υπηρεσιών, δεν ευθύνεται όμως για την ακρίβεια, πληρότητα, ή ορθότητα των πληροφοριών τρίτων που παρέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο.

Οι περιεχόμενες εδώ ειδήσεις, πληροφορίες, απόψεις επ’ ουδενί συνιστούν πρόταση ή σύσταση προς τους χρήστες για αποδοχή ή/και συμμόρφωση.

Η Εταιρεία του κ. Πλουμιστού λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την πρόσφορη λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου, ουδόλως όμως εγγυάται ότι τα περιεχόμενα, οι ιστοσελίδες και οι τεχνικές διευκολύνσεις και δυνατότητες του δικτυακού τόπου θα παρέχονται ανελλιπώς και χωρίς προβλήματα, ούτε ότι ο δικτυακός τόπος ή/και οι εξυπηρετητές («servers») μέσω των οποίων συνδέεται αυτός, με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή των επισκεπτών/ χρηστών, θα παρέχονται χωρίς τυχόν ζημιογόνες εφαρμογές τρίτων οι οποίες εγκαταστάθηκαν εν αγνοία της.

Η Εταιρεία του κ. Πλουμιστού δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχόν ζημία προκληθεί στον χρήστη από τη μη εκπλήρωση τυχόν συμβατικών υποχρεώσεών της, η οποία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας ή εκτός του πεδίου ελέγχου της (όπως ενδεικτικά, αδυναμία παροχής/ βλάβες του δικτύου, καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ).

5. Σύνδεσμοι Παραπομπής («links») με άλλους δικτυακούς τόπους
Ο δικτυακός τόπος μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους παραπομπής «links», «hyperlinks», διαφημιστικά «banners» προς άλλους δικτυακούς τόπους επί των οποίων ουδένα ασκεί έλεγχο και δεν συνδέεται κατ’ οιονδήποτε τρόπο με αυτούς. Η Εταιρεία του κ. Πλουμιστού δεν φέρει ευθύνη αναφορικά με το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την ασφάλεια, την νομιμότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ή υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων ή/και σελίδων στους οποίους δύναται να παραπέμπει μέσω συνδέσμων, οποιασδήποτε μορφής.

Για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/ χρήστη από τη χρήση και πρόσβασή του στους προαναφερθέντες δικτυακούς τόπους ή/ και σελίδες, αποκλειστική ευθύνη φέρουν τα πρόσωπα που εκμεταλλεύονται ή δραστηριοποιούνται στους οικείους δικτυακούς τόπους. Την ευθύνη για το περιεχόμενο, τη νομιμότητα και εγκυρότητα των περιεχομένων στον δικτυακό τόπο διαφημίσεων, φέρουν αποκλειστικά οι διαφημιζόμενοι.

6. Ανήλικοι
Η χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου σε χρήστη/ επισκέπτη που είναι ανήλικος είναι δυνατή μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων του.

7. Δήλωση Περί Προσωπικών Δεδομένων του επισκέπτη
Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα κι η χρήση των εκάστοτε παρεχομένων υπηρεσιών δηλώνουν και συνεπάγονται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων / προϋποθέσεων, καθώς και ενδεχόμενων τροποποιήσεων καθώς και την χρήση cookies.

Δηλώνω ότι ενημερώθηκα από τον Ιδιοκτήτη (Σταύρο Πλουμιστό) και παρέχω τη συγκατάθεσή μου ειδικώς και ελευθέρως για την εκ μέρους του Σταύρου Πλουμιστού συλλογή, τήρηση σε (ηλεκτρονικό ή μη) αρχείο και επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/97, των προσωπικών δεδομένων μου, τα οποία δηλώνονται στη Φόρμα Εγγραφής, στο πλαίσιο της επίσκεψης της ιστοσελίδας του Σταύρου Πλουμιστού, ή/και αγοράς εκ μέρους μου προϊόντων από την άνω ιστοσελίδα και των οποίων προσωπικών δεδομένων αποδέκτης θα είναι και θα τα επεξεργάζεται ο Σταύρος Πλουμιστός, για τον σκοπό αυτό.

Επίσης δηλώνω ότι ενημερώθηκα ότι, μετά από εξακρίβωση της ταυτότητάς μου, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/97, έχω δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης για τα προσωπικά δεδομένα, που με αφορούν, και τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, καθώς και ό,τι σχετικό αίτημά μου θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς (Σταύρο Πλουμιστό), στο info@voicehealing.gr

Ο Σταύρος Πλουμιστός  δεσμεύεται ότι θα περιορίζεται στη νόμιμη επεξεργασία μόνο των απολύτως αναγκαίων για τους σκοπούς της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά θα δηλώνονται από τον εμένα ή με τη συνδρομή του και ότι θα αποφεύγει την καταχώρηση ευαίσθητων δεδομένων.

Ο Σταύρος Πλουμιστός δεσμεύεται για την τήρηση εχεμύθειας και απορρήτου των παραπάνω δεδομένων, από πρόσωπα που πληρούν τα εχέγγυα και τις προϋποθέσεις για να διασφαλίζουν την τήρηση του απορρήτου και τα οποία τελούν υπό τον έλεγχο του Σταύρου Πλουμιστού.

Ο Σταύρος Πλουμιστός δεσμεύεται ότι θα λαμβάνει κάθε αναγκαίο τεχνικό ή οργανωτικό μέτρο για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη αθέμιτη επεξεργασία.

Έχω δικαίωμα πρόσβασης στα ανωτέρω δεδομένα που με αφορούν προσωπικά, καθώς και δικαίωμα αντίρρησης, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν.2472/1997 αντίστοιχα.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του www.voicehealing.gr  υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος – αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου – πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση o Σταύρος Πλουμιστός διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τou www.voicehealing.gr

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγει o Σταύρος Πλουμιστός είναι τα ακόλουθα:

1. Παραγγελίες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου

Για τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου τoυ www.voicehealing.gr από τον επισκέπτη / χρήστη ζητούνται τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία Επιχείρησης – Διεύθυνση φυσικού προσώπου /Έδρα επιχείρησης – ΤΚ – Τηλέφωνο – E-mail – ΑΦΜ – ΔΟΥ – Πόλη – Χώρα.

Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται και για την έκδοση των σχετικών παραστατικών (φορολογικών) και διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο του Δικτύου. Ο Σταύρος Πλουμιστός  μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία που αναφέρονται στο είδος των αποκτούμενων αγαθών και υπηρεσιών μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου προκειμένου να καταγράφει τα αγοραστικά ενδιαφέροντα του συναλλασσόμενου και να προβαίνει σε νέες προσφορές, εκτός αν ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών αυτών ζητήσει να μη γίνονται τέτοιου είδους προσφορές. Τα στοιχεία που αφορούν τα αγοραστικά ενδιαφέροντα του επισκέπτη / χρήστη ουδέποτε δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους.

2. Συνδρομητικές υπηρεσίες

Για την εγγραφή του επισκέπτη / χρήστη ως συνδρομητή σε ορισμένες από τις υπηρεσίες του www.voicehealing.gr ζητούνται τα εξής στοιχεία : Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία Επιχείρησης – Διεύθυνση / Έδρα επιχείρησης – ΤΚ – Τηλέφωνο – E-mail – ΑΦΜ – ΔΟΥ – Πόλη – Χώρα.

Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται για την έκδοση των σχετικών παραστατικών (φορολογικών), διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο του Δικτύου. Ο Σταύρος Πλουμιστός μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για να προβαίνει σε προτάσεις νέων συνδρομητικών υπηρεσιών προς το συνδρομητή ή για άλλους οικονομικούς ή ενημερωτικούς σκοπούς εκτός αν ο τελευταίος δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους.  

Χάσατε το συνθηματικό σας;